За Нас

За компанијата

Службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација ПЛАНТ МЕДИКА е формирана 2009 година со издадено решение за работа од страна на:

  1. Министерство за здравство на Р.Македонија со бр. УП1 11-70 до 03.05.2026 год.
  2. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  на Р.Македонија издадено Решение за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата бр. 103-66/24 од 29.04.2022 год.

Во службата се вработени 8 лица:

  • Доктор спцијалист ЕПИДЕМИОЛОГ
  • Стручно лице со DoD of USA Pest Management Certification Course сертификат, како и Фито заштитар со Земјоделски факултет
  • 2 лабораториски техничари
  • 4 техничари за контрола на штетници

Сите вработени се обучени за извршување на дејноста на службата.

Службата за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација ПЛАНТ Медика располага со современа опрема и простор за извршување на дејноста со врвен квалитет.

Нашата работа се заснова на доставување ПЛАН и ПРОГРАМА за правилна и навремена заштита од микроорганизми. инсекти и глодари со имплементирање на Интегрирана контрола на штетници. Планот и програмата ги опфаќа нашите препораки и забелешки во однос на:

  • Правилен пристап кон извршување на ДДД
  • Хигиено-техничките услови во и околу објектот
  • Бројот и динамиката на потребни Хигиено Технички и Рутински Контроли
  • Едукација и хигиено-техничка обука на вработените по однос на имплементација на програмата за контрола на штетници, како и други сугестии

Услуги кои ги нуди нашата компанја

Наши верни клиенти

Сертификати и Квалитет

Scroll to top