logo-horiz

Сертифицирана компанија
за контрола на штетици

logo-circle

Службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација ПЛАНТ МЕДИКА е формирана во 2009 година.Работи со издадени решенија за работа издадени од страна на:

 - Министерство за Здравство на Северна Македонија со бр.UP1 11-4 од 08.01.2016 година, издадено решение за вршење на дејноста Дезинфекција, Десинсекција и Дератизација

 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство издадено Решение за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата бр.103-136/31 од 08.08.2019

Во службата се вработени:

 1. Доктор спцијалист ЕПИДЕМИОЛОГ

 2. Стручно лице со DoD of USA Pest Management Certification Course certificate, како и фито заштитар со Земјоделски факултет 

 3. Два Медицински лаборанти

 4. Четири техничари за контрола на штетници

Сите вработени се обучени за извршување на дејноста на службата.


Woman exterminator in work wear spraying pesticide or insecticide with sprayer

Сужбата за Дезинфекција, Дезинсекција и дератизација ПЛАНТ МЕДИКА располага со современа опрема и простор за извршување на дејноста со врвен квалитет.

Нашата работа се заснова на доставување ПЛАН и ПРОГРАМА  за правилна и навремена заштита од микроогранизми, инсекти и глодари со имплементирање на интегрирана контрола на штетици. Планот и програмата ги опфаќа нашите препораки и забелешки во однос на:

 - Правилен пристап кон извршување на ДДД

 - Хигиено - технички услови во и околу објектот

 - Бројот и динамиката на потребни Хигиено Технички и рутински контроли

 - Едукација и хигиено-техничка обука на вработените по однос на имплементација на програмата за контрола на штетици, како и други сугестии.

Наши верни клиенти

Screenshot_4
images
images (1)
download