Дератизација

Дератзација

Дератизација е спроведување на мерки со цел намалување на популацијата на штетни глодари. Кај нас најмногу распространети се стаорците и домашните глувци. Штетите кои тие ги нанесуваат можат да се поделат на Здравствени и Економски.

Здравствени претставуваат природни резервоари и преносители на заразни болести. Таквата моќност е голема и честа бидејќи се наоѓаат во близина на луѓе и животни. Заради нивната голема распространетост, плодност и интелигенција, родот на глодари претставува опасност за човековата животна средина.

Економски – Конзумираат и оштетуваат голема количина храна и друга роба.

Останати услуги

Scroll to top