Услуги во земјоделие

Услуги во земјоделие

Кадровската екипарност, искуството како и Решението од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за давање јавни услуги од областа на здравјето на растенијата ни дозволуваат влез во примарно раноградинарско земјоделско производство.
Вметнување на биолошки методи за заштитра, хемиски третмани со современи UVL машини и намалени количини на пестициди по единица површина не прават ваш идеален партнер кон квалитетен и здрав раноградинарски производ.

Останати услуги

Scroll to top